Tech op Zuid  zet zich samen met het regionale bedrijfsleven en de scholen in, om het technische (voorbereidend) beroepsonderwijs te versterken in Rotterdam Zuid.

Het programma van Tech op Zuid sluit aan bij de doelen en activiteiten van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en bij de activiteiten die bedrijven de afgelopen jaren al hebben ingezet.

Actuele aanleiding

Er bestaat een tekort aan arbeidskrachten in de technische vakgebieden. Zeker in Rotterdam is de behoefte aan technisch geschoolde medewerkers groot. De nabijheid van de haven, de grote bouwambities van de gemeente Rotterdam en de geplande energietransitie (wijken aardgasvrij maken) bieden volop kansen aan technisch geschoolde vakmensen. Het technisch onderwijs wil hierop aansluiten met een hoogwaardig en up to date aanbod van vmbo-opleidingen in Rotterdam Zuid, voldoende bevoegde docenten en een duurzame samenwerking met het regionale bedrijfsleven.

Een financiële impuls voor techniekonderwijs

De Rijksoverheid onderkent het belang van kwalitatief hoogwaardig techniekonderwijs. Onder de noemer Sterk Techniekonderwijs (STO) investeert zij sinds september 2018 jaarlijks gemiddeld 100 miljoen euro extra in techniekonderwijs op het vmbo. Voor Rotterdam Zuid betekent dit een subsidie van 8,3 miljoen euro voor de jaren 2020-2023.

De doelstelling voor de periode 2020 – 2023 is: werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Met de middelen die in deze periode beschikbaar zijn, worden regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de regionale overheid uitgevoerd.

Het programma Tech op Zuid

Het programma Tech op Zuid vormt de vertaalslag van de STO-doelstellingen naar de regio Rotterdam Zuid.

De hoofddoelen van Tech op Zuid zijn:

 1. Jongeren enthousiasmeren en stimuleren om te kiezen voor een beroepsopleiding en een baan in de techniek.
 2. De kwaliteit en de aantrekkelijkheid van het voorbereidend beroepsonderwijs verbeteren.
 3. De doorstroom tussen techniekopleidingen verbeteren.
 4. De inhoud van het technisch onderwijs laten aansluiten op de vraag vanuit de regionale bedrijven door duurzaam met hen samen te werken.

Dit leidt tot de volgende subdoelen:

 • Versterken van technisch onderwijs op de basisscholen op Zuid en daarmee het verbeteren van de aansluiting tussen het primair onderwijs en voortgezet onderwijs op het gebied van techniek.
 • Het verhogen van de instroom naar vmbo-techniek, van 26% naar 32%. Dat betekent dat van alle vmbo-leerlingen in Rotterdam Zuid er 32% in de bovenbouw kiest voor een techniekprofiel (PIE, BWI, M&T, MaT, MVI).
 • Het verhogen van de doorstroom van leerlingen naar mbo-techniek naar 35%. Hiermee sluiten we aan op de doelstelling van BRIDGE – Gaan voor een baan).
 • De technische faciliteiten en ‘hardware’ van de techniekopleidingen zijn up-to date en sluiten aan bij de behoeften van het regionale bedrijfsleven.
 • Versterken van doorlopende leerroutes tussen vmbo en mbo.
 • Vergroten van de inzet op vakken die te maken hebben met energietransitie, moderne techniek in de haven maar ook in de zorg, de grote bouwambitie van de gemeente Rotterdam en ICT.
 • Versterken van de docententeams voor techniek, zowel kwalitatief als kwantitatief.
 • De samenwerking tussen het bedrijfsleven en het technisch beroepsonderwijs (vmbo-mbo) duurzaam verankeren, zodat de gemaakte plannen en afspraken ook na de subsidieperiode gecontinueerd worden.
Klik hier om het laatste nieuws te lezen
HR-16